Obowiązek alimentacyjny między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa - art. 27 k.r.o.

Wybór problematyki, jaka została poruszona w niniejszym artykule podyktowany jest przede wszystkim, coraz większą ilością zapytań ze strony zarówno kobiet, jak i mężczyzn w kwestii tego, czy w momencie kiedy, dotychczasowy, jedyny żywiciel rodziny zaprzestaje przekazywać na jej potrzeby jakiekolwiek środki finansowe przysługuje im instrument prawny pozwalający na ich wyegzekwowanie.

Otóż odpowiedź na to ostatnio, dość często spotykane pytanie brzmi - TAK.

Zgodnie, bowiem z obowiązującym porządkiem prawnym, a to art. 23 k.r.o. małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Zobowiązani są między innymi do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Wspomniany w tytule niniejszego wpisu art. 27 k.r.o., stanowi tym samym swoistego rodzaju konkretyzację obowiązku współdziałania, jaki został wyrażony w art. 23 k.r.o., bowiem norma ta zobowiązuje małżonków do tego, by według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniali się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Wskazane w omawianym art. 27 k.r.o. przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny występować może w różnych postaciach. Przede wszystkim, realizacja tego obowiązku może polegać na wykonywaniu pracy zarobkowej i dostarczaniu rodzinie środków finansowych, ale również na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, a więc wykonywaniu codziennych prac domowych, oraz wychowywaniu dzieci. Tym samym, każde z małżonków ma możliwość realizacji swojego obowiązku odpowiednio do posiadanych przez siebie predyspozycji i możliwości zarobkowych.

Istotne zwłaszcza obecnie jest również to, iż omawiany obowiązek nie ustaje w razie rozłąki małżonków, czy też ich faktycznej separacji. Oznacza to nic innego, jak to, że w razie na przykład bardzo popularnego teraz wyjazdu jednego małżonka za granicę do pracy i chociażby zerwania pożycia małżeńskiego nie wpływa to na obowiązek wyrażony w art. 27 k.r.o. Wobec czego małżonkowie nadal są zobowiązani do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.  

Jeżeli natomiast chodzi o zakres świadczeń wynikających z omawianej normy prawnej to przede wszystkim należy wskazać, iż ustawodawca nie wskazuje kryteriów, które miałyby jednoznacznie ustalać wysokość danego świadczenia. Przede wszystkim, w sprawach tego rodzaju należy brać pod uwagę wysokość dochodu, jaki osiąga małżonek nie realizujący ciążącego na nim obowiązku, przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb rodziny, oraz obowiązującej zasady równej stopy życiowej wszystkich członków rodziny.

We wspomnianej, jakże słusznej zasadzie równej stopy życiowej chodzi głównie o to, by małżonkowie żyli na takim samym poziomie, a więc by małżonek lepiej zarabiający nie żył na wyższej stopie od tego, którego dochód jest niższy. Analogiczna zasada dotyczy również dzieci wychowujących się w danej rodzinie. Przy czym należy mieć na uwadze, iż nie chodzi tutaj o proste matematyczne działanie, polegające na podziale danego dochodu na liczbę członków danej rodziny, ale na taki podział by nastąpiło zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego jej członka. Oczywistym bowiem jest, że dziecko kilkuletnie będzie miało zupełnie inne potrzeby aniżeli dorosły człowiek.

Jeżeli natomiast chodzi o to, w jaki sposób należy wszcząć procedurę dochodzenia roszczeń z art. 27 K.R.O. i jakie koszty są z tym związane to poniżej podaję kilka najistotniejszych informacji w tym zakresie.

Po pierwsze sądem właściwym do którego należy wnieść odpowiedni pozew i który rozpoznaje sprawę jest sąd rejonowy, a właściwość miejscową można ustalić na podstawie z art. 32 k.p.c. zgodnie z którym, powództwo o roszczenia alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Po drugie z wniesieniem pozwu o roszczenia alimentacyjne nie wiążą się żadne koszty sądowe, gdyż zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. osoby, które dochodzą świadczenia tego rodzaju nie uiszczają opłaty sądowej.

Po trzecie do pozwu należy dołączyć wszelkie dokumenty, zaświadczenia, które mogą być dowodem w przedmiotowej sprawie tego, iż strona pozwana, pomimo tego, że jest zobowiązana do zaspokajania potrzeb rodziny tego nie czyni, jak również jakie osiąga dochody, czym się zajmuje oraz jakie są potrzeby osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne.

Do istotnych również kwestii związanych z dochodzeniem roszczenia alimentacyjnego jest to, iż można wnosić o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania postępowania sądowego. Takie postanowienie sądu jest natychmiast wykonalne i tym samym jest możliwość uzyskania środków finansowych mających na celu pokrycie potrzeb rodziny jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego w danej sprawie.

Powyżej skrótowo zostało przedstawione zagadnienie dotyczące tematyki świadczeń alimentacyjnych między małżonkami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

Pozdrawiam,

Adwokat Katarzyna Kajmowicz

« powrót do bloga